Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Podstawowe informacje

Zbieranie statystyk

Działając w oparciu o ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255, z późn. zm.), Powiat Opatowski od 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej.

W związku z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Zarządzeniem Nr 37.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r. ustalono dwa punkty pomocy prawnej, w których od 1 stycznia 2016 r. będzie udzielana nieodpłatnie pomoc dla osób uprawnionych, określonych w/w ustawą.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zostały zlokalizowane w powiatowym i jednym gminnym lokalu, na podstawie zawartej umowy użyczenia Nr G.II.6845.15.2015 zawartej w dniu 5 października 2015 r. w Ożarowie pomiędzy Gminą Ożarów, a Powiatem Opatowskim. Przez cztery godziny, pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w punktach. Nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie udzielać będzie adwokat, radca prawny oraz osoba, która posiada tytuł magistra prawa oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Punkt NPP Nr 1 w Opatowie

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, w pokoju nr 12a (parter), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą:

- od poniedziałku do wtorku w godzinach 11:30-15:30

- od środy do piątku w godzinach 7:30-11:30

Punkt NPP Nr 2 w Ożarowie

Punkt usytuowany w lokalu biurowym znajdującym się w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie, przy ul. Stodolnej 1, w pokoju nr 18 (I piętro), w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczyć będą radcy prawni oraz adwokaci:

- w poniedziałki w godzinach 11:30-15:30,

- od wtorki do piątku w godzinach 7:30-11:30.

 

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

 

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sadowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowo – administracyjnym.

 

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Więcej i nieodpłatnej pomocy prawnej będzie można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości (kliknij, aby otworzyć) poświęconej darmowej pomocy prawnej. Celem portalu jest również określenie, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna. Dodatkowo dla podmiotów zainteresowanych świadczeniem nieodpłatnej pomocy prawej zostanie zamieszczona informacja dotycząca procesu i wymogów, na podstawie których zostaną podpisane określone w ustawie porozumienia.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2016-02-09
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2017-02-15

Usytuowanie powiatowych lokali nieodpłatnej pomocy prawnej

Zbieranie statystyk

oraz harmonogram ich działania

Zarządzeniem Nr 37.2015 Starosty Opatowskiego z dnia 15 października 2015 r. zostały określone powiatowe lokale nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Opatowskiego obsługiwane przez:

- organizację pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego, który mieści się w Opatowie w budynku Starostwa Powiatowego w Opatowie, przy ul. Henryka Sienkiewicza 17, w pokoju nr 107 (I piętro),

- adwokatów i radców prawnych wyznaczonych właściwe Okręgowe Rady, który mieści się w Ożarowie, w budynku Urzędu Miejskiego w Ożarowie, przy ul. Stodolnej 1, w pokoju nr 18 ( I piętro).

Harmonogram udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej:

OPATÓW:

- od poniedziałku do wtorku w godzinach 11:30-15:30

- od środy do piątku w godzinach 7:30-11:30

OŻARÓW:

- w poniedziałki w godzinach 11:30-15:30

- od wtorki do piątku w godzinach 7:30-11:30

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Ewa Masternak
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
 
Data publikacji:
2016-02-09
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2017-03-23 14:03:25, zmian dokonał(a): Katarzyna Łuba

WCAG 2.0 (Level AA)