Powrót na stronę główną BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

Wydział Finansowy

Ikona statystyk

1. W zakresie budżetu:

 • opracowywanie projektu uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu;
 • opracowanie projektu budżetu powiatu, projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami i załącznikami, w szczegółowości określonej w przepisach oraz dokonywanie analiz z wykonania budżetu;
 • opracowanie układu wykonawczego budżetu w podziale na działy, rozdziały, paragrafy klasyfikacji dochodów i wydatków;
 • przekazywanie jednostkom podległym informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków;
 • nadzorowanie prawidłowości opracowania i zatwierdzenia planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu;
 • prowadzenie ewidencji planów dochodów i wydatków.

2. W zakresie sprawozdawczości:

 • sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostkowych, zbiorczych za okresy miesięczne, kwartalne, półroczne;
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostkowych i zbiorczych: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu;
 • sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
 • sporządzanie sprawozdań zbiorczych za okresy kwartalne, roczne o udzielanej pomocy publicznej;
 • sporządzanie sprawozdań jednostkowych, zbiorczych o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych;
 • bieżące analizowanie prawidłowości i celowości wykorzystania budżetu;
 • przekazywanie środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej;
 • przekazywanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu;
 • przekazywanie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych powiatu;
 • rozliczanie i przekazywanie subwencji oświatowej, równoważącej i wyrównawczej.

3. W zakresie księgowości:

 • opracowanie i realizacja planu finansowego;
 • obsługa finansowo – księgowa zadań określonych w budżetach jednostek;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;
 • naliczanie wynagrodzeń i należnych obciążeń od umów zleceń i umów o dzieło;
 • wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu;
 • dokonywanie obciążeń z tytułu zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych;
 • prowadzenie spraw z zakresu obsługi finansowej (ubezpieczenia, podatki, podróże służbowe, diety radnych, rozliczenia z PFRON);
 • ewidencja wpływających rachunków, faktur i innych dowodów księgowych i ich realizacja;
 • opracowanie okresowych analiz finansowych;
 • ewidencja środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wyposażenia urzędu
 • ewidencja mienia powiatu dla potrzeb wydziału;
 • prowadzenie ewidencji i rozliczeń druków ścisłego zarachowania;
 • obsługa finansowa Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
 • gospodarowanie środkami finansowymi Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;
 • współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;
 • opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;
 • przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;
 • wydawanie i rozliczanie z paliwa kart drogowych kierowców;
 • ewidencja i rozliczanie opłaty na CEPIK.

4. W zakresie kontroli zarządczej:

 • współdziałanie w opracowywaniu planów kontroli zarządczej prowadzonych w jednostkach organizacyjnych powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • prowadzenie kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych powiatu stanowiących ogół działań w zakresie:
 • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 • skuteczności i efektywności działania,
 • wiarygodności sprawozdań,
 • ochrony zasobów,
 • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
 • efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 • zarządzania ryzykiem;
 • sporządzanie protokołów z przeprowadzonych kontroli;
 • przygotowanie projektów wystąpień pokontrolnych;
 • kontrola realizacji wystąpień pokontrolnych;
 • udzielanie instruktażu w trakcie wykonywania kontroli;
 • opracowywanie zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz z rocznego planu kontroli.

5.

Współdziałanie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru przy opracowywaniu i rozliczaniu planów finansowych wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Podmiot udostępniający:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
Informację wytworzył:
Wioletta Łuba
Informację wprowadził:
Ewa Masternak
Data wytworzenia:
2003-08-07
Data publikacji:
2003-08-07
Data ostatniej zmiany:
2019-02-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-28 19:33:07, zmian dokonał(a): Karol Adamski

WCAG 2.0 (Level AA)