Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W OPATOWIE

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Opatowie
Ikona statystyk

2014-11-20

Brak tytułu

2015-10-02

Ogłoszenie konkursu na stanowisko

dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarłowie

STAROSTA OPATOWSKI
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
Dyrektora Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarłowie

1.    Nazwa i adres jednostki.
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Tarłowie, ul. Rynek 13.
2.    Określenie stanowiska pracy.
Wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: Dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Tarłowie, na czas określony 7 miesięcy z możliwością przedłużenia, na kolejne okresy.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
3.    Wymagania niezbędne.
Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej może być osoba, która:
1)    jest obywatelem polskim lub posiada obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE albo obywatelstwo innych państw, jeśli ich obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podejmowania zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
2)    ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3)    jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostanie potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej funkcji;
4)    cieszy się nieposzlakowaną opinią;
5)    nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
7)    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
8)    posiada tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny:
a)   na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, albo
b)   na dowolnym kierunku, uzupełniony studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji;
9)    posiada, co najmniej 3- letni staż w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną albo udokumentowane doświadczenie pracy z dziećmi lub rodziną.
4.    Wymagania dodatkowe.
1)    wiedza z zakresu zarządzania finansami publicznymi;
2)    wiedza z zakresu zamówień publicznych;
3)    znajomość przepisów:
- o pomocy społecznej,
- o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- kodeksu pracy,
- kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- o pracownikach samorządowych,
- o samorządzie powiatowym;
4)    komunikatywność i kreatywność;
5)    umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych;
6)    umiejętność korzystania z zasobów Internetu;
7)    znajomość obsługi pakietu MsOffice.
5.    Zakres zadań wskazanych na stanowisku:
1)    kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;
2)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wszystkimi formami usług oferowanych przez placówkę;
3)    zapewnienie sprawowania opieki nad wychowankami oraz zapewnienie stworzenia warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)    dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także zapewnienie zorganizowania finansowej i administracyjnej obsługi placówki;
5)    wykonywanie innych zadań wynikających z zakresu realizowanych czynności oraz obowiązujących przepisów i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez zarząd powiatu;
6)    wprowadzanie przepisów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem i organizacją placówki w drodze zarządzeń;
7)    ustalanie wynagrodzeń i zakresów czynności pracownikom;
8)    nadzorowanie przestrzegania prawa przez pracowników;
9)    współpracowanie z sądem w sprawach dotyczących opieki i wychowania dzieci, których rodzice zostali pozbawieni lub ograniczeni we władzy rodzicielskiej nad nimi;
10)    współpracowanie z zespołem do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka.
6.    Warunki pracy na danym stanowisku.
Praca umysłowa, siedząca w nie normatywnym czasie pracy, w pomieszczeniu biurowym, wymaga umiejętnej współpracy i organizacji czasu pracy innym. Praca na ww. stanowisku nie jest narażona na wystąpienie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy.
7.    Wymagane dokumenty.
1)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
2)    list motywacyjnego i życiorys zawodowy;
3)    oświadczenia o:
·    posiadaniu zdolności do czynności prawnych,
·    korzystaniu z pełni praw publicznych,
·    niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
·     nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
·    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
·    nieposzlakowanej opinii.
4)    kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie.
5)    kopii dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe.
6)    zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierownika placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 15 października 2015 r. do godz. 15:30 osobiście w siedzibie Starostwa, I piętro pokój nr 104 (kancelaria) lub pocztą na adres Starostwa:
Starostwo Powiatowe w Opatowie
ul. Henryka Sienkiewicza 17,
27-500 Opatów
z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora
Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Opatowie”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.opatow.eobip.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opatowie przy ul. Henryka Sienkiewicza 17 (III piętro).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)”.

Opatów, dnia 2 października 2015 r.
2015-10-19

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Tarłowie

Informuje się, że w wyniku zakończenia procedury konkursowej naboru na ww. stanowisku został wybrany Pan Marcin Tobisz, zam. Koszyce, który zostanie zatrudniony od dnia 20 października 2015 r.
2015-10-29

Ogłoszenie konkursu na stanowisko

sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Wolne stanowisko urzędnicze: sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starostwie Powiatowym w Opatowie, na czas określony z możliwością przedłużenia umowy lub zawarcia jej na czas nieokreślony.
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
2015-11-06

Ogłoszenie naboru na stanowisko

inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

2015-11-06

Ogłoszenie na stanowisko

dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opatowie

2015-11-06

Ogłoszenie na stanowisko

geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

2015-11-18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

2015-11-23

Ogłoszenie na stanowisko

inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

2015-11-23

Ogłoszenie na stanowisko

informatyka w Starostwie Powiatowym w Opatowie

2015-11-24

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Inspektora w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg

2015-11-25

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Dyrektora Zarzadu Dróg Powiatowych w Opatowie

2015-11-25

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Geodety w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Mieniem

2015-12-04

Ogłoszenie na stanowisko

młodszego referenta ds. księgowości, sprawozdawczości w Wydziale Finansowym

2015-12-08

Ogłoszenie na kierownicze stanowisko urzędnicze

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie


 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-10-14 12:43:50, zmian dokonał(a): Rajmund Bańcer

WCAG 2.0 (Level AA)